Protestantse Kerk in Nederland
Classis Heusden-Almkerk
 
 
Interview met synodeafgevaardigde Interview met synodeafgevaardigde

In Kerkinformatie van februari 2016 stond een interview met onze afgevaardigde naar de Generale Synode, ouderling mw. J. Opmeer-van der Schee. Dat interviuw vindt u hier.

 
Generale Synode Generale Synode

Generale Synode

De synode is de vergadering waar alle gemeenten in de Protestantse Kerk zijn vertegenwoordigd. De synode is dan ook bij uitstek de plaats waar zaken besproken worden die alle gemeenten en de kerk als geheel aangaan. De synode wordt gevormd door de ambtsdragers die zijn afgevaardigd door de classicale vergaderingen en de afgevaardigden van de evangelisch-lutherse synode. In de kerkorde staat een belangrijke taak van de synode, namelijk “leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en ter hand nemen al wat leven van de kerk in de wereld kan bevorderen”.
 
Gezicht naar buiten
De synode is naar buiten adres en gezicht van de kerk als geheel. Daarom regelt de synode de oecumenische relaties, het werk van de zending en het werelddiaconaat en onderhoudt zij contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. 
 
Kerkorde bijhouden
De synode houdt ook de regelgeving van de kerk bij. Zij is bevoegd de kerkorde te wijzigen en op onderdelen specifieke regels te ontwerpen. Wel is het zo dat wijzigingen in de kerkorde altijd eerst voorgelegd worden aan de classes en kerkenraden. Mede op basis van hun reacties neemt de synode definitieve besluiten over kerkordewijzigingen. 
 
Openbare vergaderingen
De vergaderingen van de synode zijn openbaar en toegankelijk voor de pers en voor belangstellenden. Uitzondering hierop wordt alleen gemaakt als over (benoeming van) personen gesproken wordt. Dan gaat de vergadering ‘in comité’. De vergadering wordt dan achter gesloten deuren voortgezet en niet-synodeleden dienen de ruimte te verlaten. De besloten zittingen kunnen ook op andere zaken betrekking hebben, dit ter beoordeling van de voorzitter van de synodevergadering. De synode vergadet in de maanden april en november in Congrescentrum De Werelt te Lunteren.
 
Afgevaardigde classis Heusden-Almkerk
Van 1 januari 2015 tot 31 december 2019 is ouderling mevrouw J. Opmeer-van der Schee afgevaardigde van onze classis. Zij is ouderling van de Protestantse Gemeente Waalwijk, Ambrosiuskerk.

Verslagen synode
De afgevaardigde naar de synode doet op de classicale vergadering verslag van de bijgewoonde synode. Hieronder vindt u de verslagen van de laatste drie synoden:

-21 en 22 april 2016.
-17 en 18 november 2016
-20 en 21 april 2017


 

 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.